Skip to main content

Privacy Statement Anchor Solutions

Dit is de Privacy Statement van Anchor Solutions (hierna: “Anchor Solutions” en/of “wij”), gevestigd
aan de Snaarmanslaan 76, 1815 SK te Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 67907822.

De website van Anchor Solutions, www.anchorsolutions.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Anchor Solutions.

Contactgegevens:
https://www.anchorsolutions.nl
Snaarmanslaan 76
1815 SK Alkmaar
Telefoon: +31 6 41 93 99 77
Mail: info@anchorsolutions.nl

Anchor Solutions hecht veel waarde aan het Privacy beleid binnen haar organisatie. Als verwerker van persoonsgegevens ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke geven wij graag heldere informatie over hoe wij hiermee omgaan. Wij verwerken gegevens met inachtneming van de wetgeving AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit Privacy Statement, voor de volgende websites:

www.anchorsolutions.nl

www.v4work.com

www.vindgezelschap.nl

Wij dragen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Onderstaand het overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening of omdat deze gegevens door u zelf aan ons zijn verstrekt:
– Voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoon- en/of faxnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Doel verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens:
– Om contact met u te kunnen hebben en onderhouden;
– Om u te kunnen informeren over wijzingen van onze diensten of producten;
– Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van onze diensten en/of producten;
– Voor het afhandelen van betalingen;
– Voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met Anchor Solutions;
– Om u van informatie te voorzien over de diensten, producten en/of evenementen die door Anchor Solutions of haar relaties die aan de diensten van Anchor Solutions gekoppelde diensten aanbieden of door de aan haar gelieerde ondernemingen worden aangeboden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anchorsolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Nieuwbrief
Nieuws over de door Anchor Solutions aangeboden diensten en producten worden door middel van een nieuwsbrief aangeboden. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan onze lijst van abonnees na uw expliciete toestemming. Deze lijst wordt niet met derden gedeeld. Afmelding voor deze nieuwsbrief kan in iedere e-mail die u hierover van ons ontvangt.

Contactformulier
Met het contactformulier op onze website, kunt u ons vragen stellen en aanvragen/aanmeldingen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en/of emailadres. Met de invoer van deze gegevens geeft u toestemming voor het gebruik hiervan. Wij bewaren uw gegevens voor de duur van het beantwoorden van uw vraag, dan wel voor de duur van onze verdere relatie.

Bewaartermijnen
Anchor Solutions bewaart uw persoonsgegevens zolang dit wettelijk verplicht is en/of zolang u klant van ons bent.

Waar worden uw gegevens bewaard
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens wijzigen of uit ons bestand verwijderen? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@anchorsolutions.nl. U kunt dit ook schriftelijk aan ons laten weten. Ons adres is Snaarmanslaan 76, 1815 SK Alkmaar, Nederland.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren. U heeft hierbij onder meer de volgende rechten:
– U heeft het recht op informatie waarbij u uitleg krijgt over welke persoonsgegevens Anchor Solutions heeft en wat Anchor Solutions hiermee doet;
– U heeft het recht op inzage welke persoonsgegevens Anchor Solutions van u heeft;
– U heeft het recht uw gegevens te laten corrigeren;
– Het laten verwijderen van persoonsgegevens;
– Het intrekken van uw toestemming;
– Het aanmaken van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden (subverwerkers)
Anchor Solutions deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (subverwerkers) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Anchor Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Een overzicht met subverwerkers wordt op aanvraag per mail toegezonden.

Klachten – Autoriteit Persoonsgegevens
Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies of vergelijkbare technieken gebruikt door Anchor Solutions
Anchor Solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Anchor Solutions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een persoon van Anchor Solutions) tussen zit.

Aanpassen Privacy Statement
Anchor Solutions behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Aanpassingen zullen op de websites worden gepubliceerd.

Close Menu

Anchor Solutions

Snaarmanslaan 76
Alkmaar
T: +31 6 41 93 99 77
E: info@v4work.com